תנאי שירות


תנאי שימוש

תנאי שימוש אלה (“תנאי השימוש”) חלים על השימוש שלך באתר זה. כל רכישה של מוצרים או שירותים כלשהם הזמינים באמצעות אתר זה כפופה לתנאי הרכישה (“תנאי הרכישה”) באתר החברה הרלוונטי, המשולב בזאת על דרך ההפניה. בנוסף, השימוש שלך באתר זה כפוף להודעת הפרטיות, המשולבת כאן על דרך ההפניה.

בכל האתר, המונחים “אנחנו”, “אנו” ו”שלנו” מתייחסים לחברה. החברה מציעה אתר זה, לרבות כל המידע, הכלים והשירותים הקיימים באתר זה, לך, המשתמש, בתנאי הסכמתך לתנאי שימוש אלה.  המשך השימוש שלך באתר זה מהווה את הסכמתך לתנאי שימוש אלה. אם אינך מעוניין להיות מחויב לתנאי שימוש אלה, אנא אל תשתמש באתר זה.

אנא קרא בעיון תנאי שימוש אלה, יחד עם הודעת הפרטיות ומדיניות או הסכמים אחרים המוזכרים בתנאי שימוש אלה, לפני השימוש באתר. על ידי שימוש באתר, אתה מסכים לתנאי שימוש אלה, כולל, ללא הגבלה, הסכם הבוררות וכתב הוויתור על תביעה ייצוגית המתוארים בסעיף יישוב סכסוכים להלן.

שלמות הנתונים

הנך מצהיר כי כל המידע, הנתונים והחומרים האחרים שתספק באתר זה או לחברה בכל אמצעי אחר הם נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים. אתה אחראי לעדכן ולתקן את המידע שסיפקת באתר זה, לפי הצורך.

הודעת פרטיות

עותק של הודעת הפרטיות החלה על איסוף, שימוש, גילוי ועיבוד אחר של מידע אישי באתר זה נמצא בכתובת. אתה מסכים שכל מידע אישי שאנו מקבלים אודותיך (באמצעות אתר זה, באמצעות דוא”ל, טלפון או בכל אמצעי אחר) נאסף, מאוחסן ומעובד באופן אחר בהתאם לתנאי הודעת הפרטיות.

רישיון וגישה לאתר

כל התכנים הזמינים באמצעות אתר זה (כולל, ללא הגבלה, טקסט, עיצוב, גרפיקה, לוגואים, סמלים, תמונות, קטעי שמע, הורדות, ממשקים, קוד ותוכנות, כמו גם הבחירה והסידור שלהם) הם רכושם הבלעדי ובבעלותם של החברה, מעניקי הרישיונות שלה או ספקי התוכן שלה, והוא מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וחוקים רלוונטיים אחרים.

החברה מעניקה לך רישיון מוגבל לגשת לאתר זה ולעשות בו שימוש אישי. אלא אם צוין אחרת, אתה רשאי לגשת, להעתיק, להוריד ולהדפיס את התוכן הזמין באתר זה לשימושך האישי והלא מסחרי, בתנאי שלא תשנה או תמחק הודעות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או הודעות קנייניות אחרות המופיעות בתוכן. החברה או מעניקי הרישיונות שלה או ספקי התוכן שלה שומרים על בעלות מלאה ומלאה על התוכן הזמין באתר, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות, ומספקים לך תוכן זה תחת רישיון הניתן לביטול בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה אוסרת בתכלית האיסור על כל שימוש אחר בכל תוכן הזמין באמצעות האתר, לרבות אך לא רק:

כל הורדה, העתקה או שימוש אחר בתוכן או באתר למטרות תחרותיות לחברה או לטובת ספק אחר או צד שלישי כלשהו;

כל אחסון במטמון, קישור בלתי מורשה לאתר או מסגור של כל תוכן הזמין באתר;

כל שינוי, הפצה, שידור, ביצוע, שידור, פרסום, העלאה, רישוי, הנדסה לאחור, העברה או מכירה, או יצירה של עבודות נגזרות מכל תוכן, מוצרים או שירותים המתקבלים מהאתר שאין לך זכות להעמיד לרשותך (כגון קניין רוחני של צד אחר);

כל העלאה, פרסום או שידור של כל חומר המכיל וירוסי תוכנה או כל קוד מחשב, קבצים או תוכניות אחרים שנועדו להפריע, להרוס או להגביל את הפונקציונליות של מחשב כלשהו;

שימוש בכל חומרה או תוכנה שנועדו ליירט בחשאי או להשיג בדרך אחרת כל מידע (כגון נתוני מערכת או מידע אישי) מהאתר (כולל, אך לא מוגבל לשימוש בכל “גירוד” או טכניקות כריית נתונים אחרות, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים); או

כל פעולה המטילה או עלולה להטיל (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) עומס בלתי סביר או גדול באופן בלתי מידתי על תשתיות החברה, או לפגוע או להפריע לעבודה התקינה של התשתית שלנו.

אתה אחראי לקבלת גישה לאתר, וגישה זו עשויה להיות כרוכה בתשלום של צד שלישי (כגון חיובי ספק שירותי אינטרנט או חיובי זמן אוויר). בנוסף, עליך לספק ולהיות אחראי לכל הציוד הדרוש כדי לגשת לאתר. אינך רשאי לעקוף אמצעים כלשהם שיושמו כדי למנוע או להגביל את הגישה לאתר זה. כל גישה בלתי מורשית לאתר על ידך (לרבות כל גישה או שימוש כאמור הכרוך בכל דרך שהיא בחשבון שתקים באתר או בכל מכשיר שבו תוכל להשתמש כדי לגשת לאתר) תבטל את ההרשאה או הרישיון שהוענקו לך על ידי החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב או לבטל כל רישום של אדם לאתר זה, להסיר כל אדם מאתר זה ולאסור על כל אדם להשתמש באתר זה מכל סיבה שהיא, ולהגביל או להפסיק את גישתך לאתר או את השימוש בו בכל עת וללא הודעה מוקדמת. החברה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השימוש שלך בתכנים הזמינים באתר זה לא יפר זכויות של צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה. הפסקת הגישה או השימוש שלך לא תוותר או תשפיע על כל זכות או סעד אחרים שהחברה עשויה להיות זכאית להם, על פי דין או על פי הון.

תוכן שאתה שולח

אתה מאשר כי אתה אחראי לכל תוכן שאתה עשוי להגיש באמצעות האתר, לרבות החוקיות, האמינות, הנאותות, המקוריות וזכויות היוצרים של כל תוכן כזה. אינך רשאי להעלות, להפיץ או לפרסם בכל דרך אחרת באמצעות אתר זה כל תוכן סודי, קנייני, פולש לפרטיות או לזכויות פרסום, המפר זכויות קניין רוחני, בלתי חוקי, מזיק, מאיים, שקרי, מזויף, מוציא דיבה, משמיץ, מגונה, וולגרי, גס, פוגעני, מטריד, מלא שנאה, גזעי, אתני או מעורר התנגדות אחרת, כולל, אך לא מוגבל לכל תוכן המעודד התנהגות שתהווה עבירה פלילית, מפר את זכויותיו של צד כלשהו או מעורר בדרך אחרת חבות אזרחית או מפר באופן אחר חוקים רלוונטיים כלשהם.

אינך רשאי להשתמש בכתובת דוא”ל כוזבת או במידע מזהה אחר, להתחזות לאדם או ישות כלשהם או להטעות בדרך אחרת באשר למקורו של תוכן כלשהו.

ביחס לכל תוכן שאתה שולח, מפרסם, מעלה, מפרסם או הופך לזמין בכל דרך אחרת באמצעות האתר (למעט מידע אישי, המטופל בהתאם להודעת הפרטיות, אתה מעניק לחברה רישיון תמידי, בלתי חוזר, בלתי ניתן לסיום, כלל עולמי, ניתן להעברה, פטור מתמלוגים ולא בלעדי להשתמש, להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשנות, ליצור עבודות נגזרות, ולהעניק רישיון משנה לתוכן כזה או לכל חלק מתוכן כאמור, בכל מדיה. כל תוכן כזה לא יטופל כסודי. הנך מצהיר, מתחייב ומתחייב בזאת כי: (i) כל תוכן שתספק אינו כולל דבר (לרבות, אך לא רק, טקסט, תמונות, מוסיקה או וידאו) שאין לך את מלוא הזכות להעניק רישיון כאמור לחברה; וכן (ii) החברה רשאית לממש את זכויותיה ו/או ליישם את תכניך אם תרצה בכך, ללא קבלת רשות או רישיון מצד שלישי כלשהו וללא התייחסות אליך או לכל אדם אחר.

קישורים

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרים או משאבים אחרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה. קישורים אלה ניתנים לנוחיותך וכאפיק גישה נוסף למידע הכלול בהם. איננו אחראים או אחראים לכל תוכן, פרסום, מוצרים או חומרים אחרים הנמצאים באתרים או משאבים אלה או זמינים מהם. אין לראות בהכללת קישורים לאתרים או משאבים אחרים כתמיכה בתוכן של אתרים או משאבים מקושרים. תנאים והתניות שונים ומדיניות פרטיות שונים עשויים לחול על השימוש שלך בכל אתר או משאבים מקושרים. החברה אינה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, אובדן או חבות שנגרמו או נטען כי נגרמו על ידי או בקשר לכל שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מוצרים או שירותים כאמור הזמינים באתר או במשאב מקושרים כאמור או באמצעותם.

 

כתבי ויתור

למעט כפי שנקבע במפורש בתנאי שימוש אלה או בתנאי השירות או בתנאי הרכישה, ובמידה המרבית המותרת על פי החוק החל, החברה אינה מציגה מצגים, אמנות או התחייבויות ואינה מציעה תנאים אחרים, מפורשים או משתמעים, בכל עניין, לרבות, ללא הגבלה, הסחירות, ההתאמה, ההתאמה לשימוש או למטרה מסוימים, או אי הפרה של כל תוכן באתרים, או מוצרים או שירותים כלשהם שנרכשו באמצעות אתרי החברה, וכן אחריות המשתמעת ממהלך ביצוע או מהלך עסקה.

השימוש שלך באתר זה הוא על אחריותך הבלעדית. האתר והחומרים, המידע, השירותים והמוצרים באתר זה מסופקים על בסיס “כמות שהם” ו”לפי זמינות”. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל או לסיים את גישתך לאתר או לכל תכונה או חלק ממנו בכל עת. החברה מתנערת מכל אחריות לכך שהגישה לאתר תהיה רציפה או נטולת שגיאות; שהאתר יהיה מאובטח; שהאתר או השרת שהופך את האתר לזמין יהיה נקי מווירוסים; או שהמידע באתר יהיה נכון, מדויק, הולם, שימושי, בזמן, אמין או מלא בכל דרך אחרת. אם אתה מוריד תוכן כלשהו מאתר זה, אתה עושה זאת על פי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד. אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל נזק למערכת המחשב שלך או אובדן נתונים כתוצאה מההורדה של כל תוכן כזה. שום ייעוץ או מידע שקיבלת מהאתר לא יהווה אחריות מכל סוג שהוא.

בתחומי שיפוט מסוימים, ייתכן שהחוק לא יתיר את כתב הוויתור על אחריות, ולכן ייתכן שכתב הוויתור לעיל לא יחול עליך.

הגבלת אחריות

הנך מאשר ומסכים כי אתה נוטל על עצמך אחריות מלאה לשימושך באתר, לתקשורת עם צדדים שלישיים, ולרכישה ושימוש במוצרים ובשירותים הזמינים באמצעות אתרי החברה. אתה מאשר ומסכים כי כל מידע שאתה שולח או מקבל במהלך השימוש שלך באתר עשוי שלא להיות מאובטח ועשוי להיות מיורט על ידי גורמים בלתי מורשים. אתה מאשר ומסכים כי השימוש שלך באתר הוא על אחריותך בלבד וכי האתר זמין לך ללא תשלום. מתוך הכרה בכך, אתה מאשר ומסכים כי, במידה המרבית המותרת על פי החוק החל (כולל, ללא הגבלה, חוק הגנת הצרכן), החברה או מעניקי הרישיון, הספקים או ספקי התוכן של צד שלישי (“צדדי החברה”) לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, עונשי, מופתי, מקרי, מיוחד, תוצאתי או אחר הנובע או קשור בכל דרך שהיא לאתר זה, או כל אתר או משאב אחר שאליו אתה ניגש באמצעות קישור מאתר זה; (2) כל פעולה שאנו נוקטים או לא נוקטים כתוצאה מתקשורת שאתה שולח אלינו; (3) מוצרים או שירותים כלשהם הזמינים או שנרכשו באמצעות אתרי החברה, לרבות כל נזק או פציעה הנובעים מכל שימוש במוצרים או בשירותים כאמור (לרבות חבות המוצר); (4) כל עיכוב או חוסר יכולת להשתמש באתר או בכל מידע, מוצרים או שירותים המפורסמים באתר או מתקבלים באמצעותו; (5) שינוי, הסרה או מחיקה של כל תוכן שהוגש או פורסם באתר; או (6) כל שימוש באתר, בין אם מבוסס על חוזה, נזיקין, אחריות קפידה, חבות מוצר או אחרת, גם אם נודע לצדדים לחברה על האפשרות לנזקים. באחריות המשתמש להעריך את הדיוק, השלמות או התועלת של כל דעה, עצה או תוכן אחר הזמין באמצעות האתר, או המתקבל מאתר או משאב מקושר. כתב ויתור זה חל, ללא הגבלה, על כל נזק או פציעה הנובעים מכשל בביצועים, שגיאה, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, עיכוב בהפעלה או בשידור, וירוס מחשב, השחתת קבצים, כשל בקו התקשורת, השבתת רשת או מערכת, אובדן רווחים על ידך, או גניבה, הרס, גישה בלתי מורשית, שינוי, אובדן או שימוש בכל רשומה או נתונים, וכל הפסד מוחשי או בלתי מוחשי אחר. הנך מאשר ומסכים באופן מפורש כי החברה או מעניקי הרישיונות שלה, ספקיה או ספקי התוכן של צד שלישי לא יהיו אחראים לכל התנהגות משמיץ, פוגעני או בלתי חוקי של משתמש כלשהו באתר. הסעד שלך בגין כל אחת מהתביעות הנ”ל או כל מחלוקת עם החברה הוא להפסיק את השימוש שלך באתר.

אתה והחברה מסכימים כי כל עילת תביעה הנובעת מהאתר או קשורה אליו חייבת להתחיל תוך שנה אחת (1) לאחר שעילת התביעה מצטברת או עילת התביעה נחסמת לצמיתות.  מאחר שתחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים הגבלות על משך האחריות המשתמעת, או החרגה או הגבלה של חבות בגין נזקים תוצאתיים או מקריים, ייתכן שההגבלה לעיל, כולה או חלקה, לא תחול עליך.

 

שיפוי

אתה תשפה ותפטור מחבות את צדדי החברה מפני וכנגד כל קנס, עונש, חבות, הפסד ונזק אחר מכל סוג שהוא (לרבות שכר טרחת עורכי דין ומומחים), שייגרמו על ידי הצדדים לחברה וצדדים אלה, ותגן על הצדדים לחברה וצדדים אלה מפני כל תביעה הנובעת מ- (1) הפרה מצדך של תנאים ושימוש אלה; (2) הפרה מצדך של תנאי הרכישה; (4) הונאה שביצעת, או התנהגות בלתי הולמת מכוונת או רשלנות חמורה; או (5) הפרה מצדך של כל חוק החל או זכויות של צד שלישי. הצדדים לחברה ישלטו בהגנה מפני כל תביעה שעליה עשוי לחול שיפוי זה, ובכל מקרה, לא תיישב כל תביעה ללא אישור מראש ובכתב של צדדי החברה.

תקשורת אלקטרונית

 

כאשר אתה משתמש באתר או שולח הודעות דוא”ל לחברה, אתה מתקשר עם החברה באופן אלקטרוני. אתה מסכים לקבל באופן אלקטרוני כל תקשורת הקשורה לשימושך באתר זה. החברה תתקשר עמך באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות פרסום הודעות באתר זה. אתה מסכים שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים והתקשורת האחרת המסופקים לך באופן אלקטרוני עומדים בכל דרישה חוקית שתקשורת כזו תהיה בכתב. כל הודעה מהחברה המיועדת לקבלה על ידי לקוח תיחשב כאילו נמסרה ונכנסה לתוקף כאשר היא נשלחת לכתובת הדוא”ל שתמסור בכל אחד מאתרי החברה.

פרסומי אתרים

האתר עשוי לספק למשתמשים את היכולת לשלוח הודעות פוסט באתר. החברה אינה מחויבת לעיין בכל תוכן (לרבות הודעות) המתפרסמים באתר או נשלחים באמצעותו על ידי משתמשים ואינה נוטלת על עצמה כל אחריות או חבות בקשר לכל תוכן כאמור. החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לנטר, לא לפרסם או להסיר כל תוכן כאמור.

סימני מסחר וזכויות יוצרים

סימני המסחר, סמלי הלוגו וסימני השירות (“הסימנים”) המוצגים באתר הינם רכושה של החברה או של מעניקי הרישיונות שלה או של ספקי התוכן שלה, או של צדדים אחרים. נאסר על משתמשים או כל צד הפועל מטעמם להשתמש בסימנים כלשהם לכל מטרה שהיא, לרבות, אך לא רק, שימוש כתגיות מטא בדפים או אתרים אחרים ללא אישור בכתב של החברה או של צד שלישי כאמור אשר עשוי להיות הבעלים של הסימנים. אין להשתמש במסגרות או להשתמש בטכניקות מסגור או טכנולוגיה כדי לצרף כל תוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המפורשת בכתב של החברה. יתר על כן, אינך רשאי להשתמש בכל תוכן האתר בתגיות מטא או בכל טכניקות או טכנולוגיות אחרות של “טקסט מוסתר” ללא הסכמתה המפורשת בכתב של החברה. כל התכנים (כולל כל התוכנות) הזמינים באתר או דרכו מוגנים בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים רלוונטיים אחרים.

טענות להפרת קניין רוחני

החברה מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים, ואנו מבקשים מהמשתמשים שלנו לעשות זאת. נודע לך בזאת כי החברה אימצה ויישמה באופן סביר מדיניות הקובעת סיום בנסיבות המתאימות של משתמשי האתר המפרים זכויות יוצרים חוזרים. אם אתה סבור שעבודתך הועתקה באופן המהווה הפרת זכויות יוצרים, או שזכויות הקניין הרוחני שלך הופרו בדרך אחרת, אנא ספק לסוכן זכויות היוצרים של החברה את המידע הבא (כדי להיכנס לתוקף, ההודעה חייבת להיות בכתב ולהימסר לסוכן זכויות היוצרים שלנו):

חתימה אלקטרונית או פיזית של האדם המורשה לפעול בשם בעל זכויות היוצרים או אינטרס קניין רוחני אחר;

תיאור של העבודה המוגנת בזכויות יוצרים או של קניין רוחני אחר שלטענתך הופר, או, אם הודעה אחת מכסה מספר יצירות המוגנות בזכויות יוצרים באתר מקוון יחיד, רשימה מייצגת של יצירות כאלה באותו אתר;

זיהוי החומר שנטען כי הוא מפר זכויות יוצרים או שהוא נושא לפעילות מפרה ושיש להסיר אותו או לחסום את הגישה אליו, ותיאור המקום שבו נמצא באתר החומר שלטענתך מפר זכויות;

כתובתך, מספר הטלפון שלך, ואם זמין, כתובת הדוא”ל שלך;

הצהרה מצדך שאתה מאמין בתום לב שהשימוש השנוי במחלוקת אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, סוכנו או החוק; ו

הצהרה מצדך, בכפוף לעונש בגין שבועת שקר, כי המידע לעיל בהודעתך מדויק וכי אתה הבעלים של זכויות היוצרים או הקניין הרוחני או מורשה לפעול בשמו של בעל זכויות היוצרים או הקניין הרוחני.

 

הישרדות התנאים לאחר סיום ההסכם

על אף כל הוראה אחרת בתנאי שימוש אלה, או כל עיקרון משפטי כללי המנוגד לכך, כל הוראה בתנאי שימוש אלה המטילה או שוקלת התחייבויות מתמשכות על צד תעמוד בתוקפה או בסיומם של תנאי שימוש אלה.

כוח עליון

החברה תהיה מנועה מביצוע על פי תנאי שימוש אלה או תנאי הרכישה, ככל שהיא מנועה או מתעכבת מלבצע, כולה או חלקה, כתוצאה מאירוע או סדרת אירועים שנגרמו או נובעים מ- (1) תנאי מזג אוויר או אלמנטים אחרים של הטבע או מעשי אלוהים, (2) פעולות מלחמה, מעשי טרור, התקוממות, מהומות, הפרעות אזרחיות או מרד, (3) הסגרים או אמברגו, (4) שביתות עבודה, או (5) סיבות אחרות שאינן בשליטתה הסבירה של החברה.

סיכון לאובדן

הפריטים שנרכשו באמצעות האתר נשלחים על ידי ספק צד שלישי בהתאם לחוזה משלוח. כתוצאה מכך, הסיכון לאובדן ובעלות על פריטים כאלה עוברים אליך עם מסירתנו למוביל.

יישוב סכסוכים

על ידי שימוש באתר בכל דרך שהיא, אתה מסכים ומסכים ללא תנאי כי: (i) כל מחלוקת, מחלוקת, הבדל או תביעה הנובעים מהסכם זה או קשורים אליו, לרבות קיומו, תוקפו, פרשנותו, ביצועו, הפרתו או סיומו או כל מחלוקת בנוגע להתחייבויות לא חוזיות הנובעות ממנו או קשורות אליו, יופנו וייפתרו סופית על ידי בוררות בהתאם לכללי הבוררות הבינלאומיים של JAMS. בית הדין יורכב מבורר יחיד. מקום הבוררות יהיה דבלין, אירלנד. השפה שתשמש בהליכי הבוררות תהיה אנגלית. פסק דין על פסק הבוררות שניתן על ידי הבורר יכול להינתן על ידי כל בית משפט בעל סמכות שיפוט.

כללי

אם הוראה כלשהי מההוראות המפורטות בתנאי שימוש אלה או בתנאי הרכישה תיחשב כבלתי תקפה, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, הצדדים מסכימים כי על בית המשפט להשתדל לתת תוקף לכוונות הצדדים כפי שהן משתקפות בהוראה, והתנאי הבלתי ניתן לאכיפה ייחשב כניתן להפרדה ולא ישפיע על תוקפן ואכיפתן של יתר ההוראות בתנאי שימוש אלה או בתנאי השימוש של לקנות. כותרות הסעיפים מיועדות לעיון בלבד ואינן מגבילות את היקפו או היקפו של סעיף זה. תנאי שימוש אלה או תנאי הרכישה והיחסים בינך לבין החברה יהיו כפופים לחוקי בריטניה, במידה שאינה מונעת מראש או אינה עולה בקנה אחד עם החוק הפדרלי, ללא התחשבות בהוראות ברירת הדין שלה.  עבור כל פעולה שאינה כפופה לבוררות, כל אחד מאיתנו מסכים להיות כפוף לסמכות השיפוט האישית של בית משפט הממוקם בבריטניה.

הימנעותה של החברה מלפעול ביחס להפרת תנאי שימוש אלה או תנאי הרכישה על ידך או על ידי אחרים אינה מוותרת על זכותה של החברה לפעול ביחס להפרות עתידיות או דומות. אם תוכן כלשהו באתר זה, או השימוש שלך באתר, מנוגדים לחוקי המקום שבו אתה נמצא בעת הגישה אליו, האתר אינו מיועד לך, ואנו מבקשים ממך לא להשתמש באתר. אתה אחראי ליידע את עצמך על החוקים בתחום השיפוט שלך ולציית להם.

החברה אינה מתחייבת כי תפעל כנגד כל הפרה של תנאי שימוש אלה או תנאי הרכישה. למעט כפי שנקבע במפורש בתנאי שימוש אלה או בתנאי הרכישה, לא יהיו מוטבי צד שלישי לתנאי שימוש אלה או לתנאי הרכישה.

שינויים בתנאי שימוש אלה

הנך מאשר ומסכים כי החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, להוסיף או להסיר כל חלק מתנאי שימוש אלה בכל עת ובכל דרך, על ידי פרסום תנאי שימוש מתוקנים באתר.  אינך רשאי לשנות או לשנות תנאי שימוש אלה בשום פנים ואופן.

באחריותך לבדוק מעת לעת אם אנו מבצעים שינויים בתנאי השימוש.  המשך השימוש שלך באתר זה לאחר כל שינוי בתנאי השימוש פירושו שאתה מקבל את השינויים.

הקצאה

אינך רשאי להמחות תנאי שימוש אלה או את תנאי הרכישה (או כל זכויות, הטבות או התחייבויות על פיו) מכוח דין או בכל דרך אחרת ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, אשר עשויה להיות מעוכבת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. כל ניסיון להמחות שאינו עומד בתנאי שימוש אלה או בתנאי הרכישה יהיה בטל ומבוטל. החברה רשאית להמחות תנאי שימוש אלה או את תנאי הרכישה, כולם או חלקם, לכל צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ההסכם כולו וקבילות

תנאי שימוש אלה מהווים את מלוא ההסכם וההבנה בינך לבין החברה ביחס לנושא הנדון, וגוברים על כל תקשורת והצעה קודמות או בו-זמניות, בין אם בעל פה ובין אם בכתב, בין הצדדים ביחס לנושא זה. למען הסר ספק, תנאי שימוש אלה חלים אך ורק במידה המותרת על פי חוק.

במקרים מסוימים, שני תנאי שימוש אלה ומסמך נפרד המספק תנאים נוספים עשויים לחול על שירות או מוצר המוצעים באמצעות אתר זה (“תנאים נוספים”). במקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין תנאים נוספים כלשהם, התנאים הנוספים יגברו, אלא אם התנאים הנוספים מציינים במפורש אחרת.

גרסה מודפסת של תנאי שימוש אלה תהיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים על או הקשורים לשימוש באתר זה באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים עסקיים אחרים ורשומות שנוצרו ונשמרו במקור בצורה מודפסת.

כיצד ליצור איתנו קשר

אם יש לך שאלות או הערות לגבי תנאי שימוש אלה או אתר זה, אנא צור קשר עם המחלקה המשפטית של בדוא”ל בכתובת info@aniverse.store

.